Политика на поверителност

НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБИРАНИ И ОБРАБОТВАНИ ОТ

„АиМ Финанс“ ООД

Настоящата декларация за поверителност на „АиМ Финанс“ ООД, ЕИК 201015391, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, община Пловдив, ул. „Полет” No 1, ет.2 – в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 (наричан по-нататък за краткост „Регламентът“), се отнася до събирането и обработването на лични данни, включително и на „бисквитки“ при използването на
услугите на сайта http://aimfinance.bg(„сайта“). С използването на сайта субектите на лични данни („потребителите“) дават съгласието си
техни лични данни да бъдат обработвани по начина и за целите, описани по-долу. В тази връзка, субектите са надлежно информирани, че:

1. „АиМ Финанс“ ООД, с контактни детайли, посочени по-горе, е финансова институция и като такава обработва, чрез своите служители или подизпълнители, лични данни на своите клиенти, потенциални клиенти и потребители на сайта – субекти на лични данни за следните цели:
a) Онлайн кандидатстване и запитване за отпускане на кредит;
b) Получаване на информация, необходима за сключване на договор за кредит;
c) Извършване на справки, проучвания и получаване на информация за кредитоспособността и кредитната задлъжнялост, доходи, осигуровки и
гражданско състояние на клиенти, кандидатстващи за кредит;
d) Предотвратяване на изпиране на пари, измами и други противоправни дейности;
e) Последващо управление иизпълнение на задълженията по сключени договори за кредит, включително за установяване на контакт с клиентите си посредством различни способи, чрез предоставените от тях данни за контакт;
f) Изпълнение на сключени договори при извършване на дейностите по чл.3 от ЗКИ;
g) Действия по събиране на вземанията, в случай на неизпълнение на задълженията по договори за кредит от страна на клиента, вкл. по съдебен ред или чрез специализирани дружества за събиране на вземания по различни начини, включително посещаване на адрес на клиента от служител или представител на дружеството, залепване на стикери на входните врати на изрично посочен от субекта адрес, обаждане по телефона и други, с които „АиМ Финанс“ ООД, негови подизпълнители или свързани с него трети лица имат сключен договор;
h) Извършване на маркетингови проучвания и изпращане на рекламни съобщения за маркетингови цели;

2. Събиране и обработка на аналитична информация за ползването на сайта„АиМ Финанс“ ООД обработва лични данни на субекти на лични данни на следните основания:
a) Договор – при сключен договор или при предстоящо сключване на такъв, когато субект на данни е направил искане за отпускане на кредит;

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

2 b) Съгласие –при посещения на сайта, както и в случаите, когато за осъществяване на определена цел от дейността на администратора, се налага клиентът да даде своето изрично съгласие. Клиентът има правото да откаже да даде или впоследствие да оттегли своето дадено съгласие, но в този случай, „АиМ Финанс“ ООД може да не е в състояние да изпълни определени операции във връзка с договораили сайта. „АиМ Финанс“ ООД предоставя възможност даденото от субект на данни съгласие да бъде оттеглено по всяко време, като това няма да повлияе на законосъобразното обработване на личните данни преди това;
c) Законово задължение – съгласно действащото законодателство, „АиМ Финанс“ ООД има задължения, които трябва стриктно да спазва във връзка с предоставяните финансови услуги, включително предотвратяване на измами, изпиране на пари и други противоправни дейности.

3. В осъществяването на дейността си, „АиМ Финанс“ ООД събира и обработва следните категории лични данни:
a) Аналитичнии други информационни данни от HTTPхедъри, бисквитки и други онлайн инструменти;
b) Идентифициращи данни, напр. имена, идентификационни номера (ЕГН, ЛНЧ и други), номер на документ за самоличност, дата и място на раждане;
c) Данни за контакт, напр. постоянен и настоящ адрес, телефонен номер, електронна поща;
d) Данни за икономическо състояние, напр. приходи (от трудови и други отношения), осигуровки, месторабота, наличие на кредитни или други
задължения;
e) Образование, трудов стаж, длъжност или професия.
4. „АиМ Финанс“ ООД може да предоставя лични данни на следните категории
получатели:
a) Обработващи лични данни, които обработват аналитичнитеи други информационни данни от HTTPхедъри, бисквитки и други онлайн инструменти, напр. Google Analytics;
b) Държавни публични органи и институции, когато това е свързано със законните задължения на „АиМ Финанс“ ООД;
c) Публични органи, институции и учреждения във връзка с проверка и получаване на предварителна информация относно кредитоспособността на
потенциалните клиенти във връзка с предоставянето на финансови услуги от „АиМ Финанс“ ООД;
d) Подизпълнители и свързани с „АиМ Финанс“ ООД трети лица, включително гаранти, които имат отношение към предмета на сключваните от „АиМ Финанс“ ООД договори, вкл. при извършване на проверки по предходната точка.
e) Цесионери – при сключване на договори за цесия с трети физически или юридически лица, с цел прехвърляне на вземания по договори за кредит на клиенти на „АиМ Финанс“ ООД при спазване на всички действащи разпоредби на законодателството;
f) Свързани с „АиМ Финанс“ ООД трети лица, вкл. негови подизпълнители, които имат договорно задължение за връчване на уведомления при просрочване на вноски, предсрочна изискуемост на кредита и други;
g) Трети лица, в качеството им на обработващи лични данни, за целите на директния маркетинг, рекламни и други кампании, за които субектът е дал

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

3 своето съгласие, напр. мобилни оператори чрез чиято мрежа се изпращат SMS съобщения;
h) Телефонни или онлайн оператори – подизпълнители, които осъществяват комуникация с клиенти, вкл. потенциални такива, на „АиМ Финанс“ ООД;
i) Посредници, които имат сключен договор с „АиМ Финанс“ ООД за предоставяне на кредитни и други финансови продукти;
j) Външни лица, които на основание договор, имат задължение за предоставяне на услуги, чрез които могат да имат достъп до лични данни, като например поддържане на софтуерни, хардуерни и други системни програми, контрол на достъпа и др.

5. „АиМ Финанс“ ООД не предава лични данни на трети държави или международни организации, но в случай на необходимост, ще бъдат спазени всички изисквания на Регламент 2016/679 ЕС за защита на личните данни на физическите лица и същите ще бъдат надлежно и своевременно информирани за това.
6. „АиМ Финанс“ ООД обработва и съхранява лични данни на своите клиенти в не по–дълги от необходимите законоустановени, за счетоводни и други нормативно предвидени цели, срокове, след изтичането на който финансовата институция предприема необходимите действия за тяхното унищожаване. Някои от сроковете в тази връзка са:
a) Данните, събирани при посещение на сайта – до оттегляне на съгласието или до изтичане на системните записи на ниво уебхостинг / аналитичен софтуер (GoogleAnalytics);
b) При онлайн запитване за кредит – до оттегляне на съгласието или за срок от 5 години.
c) При подадено искане за сключване на договор за кредит, независимо от това дали впоследствие е сключен или не такъв договор – за срок от 5 години;
d) При договори с клиенти за предоставяне на кредит и/или други финансови услуги – 5 години, считано от прекратяване или изтичане на срока на съответния договор;
e) При прехвърляне на вземане – 5 години;
f) При събиране на вземания – 5 години след приключване на делото;
g) При дадено съгласие за обработване – до неговото изрично оттегляне и ако не е налице друго основание, което да налага съхраняване и/или обработване за по-дълъг срок;

7. „АиМ Финанс“ ООД използва възможността за профилиране, но не и за вземане на автоматизирани решения, по отношение на своите настоящи и бъдещи клиенти във връзка с проверка за кредитоспособността им. Субектът на данните има право да възрази срещу такова обработване, когато има основание за това, когато поражда правни последствия за него и по този начин го засяга в значителна степен, включително когато неговият законен интерес има превес над този на администратора на лични данни. Администраторът е длъжен незабавно да преустанови обработването на личните данни. Той също така обаче може да откаже да уважи това негово право, но само ако докаже, че има убедителни законови основания
за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
8. Субектът на данни има право по всяко време да направи възражение за обработване

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

4 на личните му данни от администратора, когато същите се използват за целите на директния маркетинг. В случай, че това обработване се основава на дадено съгласие от страна на субекта на данни, последният може по всяко време да оттегли това съгласие по същия начин, по който го е дал.
9. Във връзка със събирането и обработката на лични данни, „АиМ Финанс“ ООД предоставя възможност на своите клиенти при определени условия да се възползват от изчерпателно и подробно посочени в разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679праваза:
a) достъп, съгласно чл. 15 от Регламента;
b) коригиране, съгласно чл. 16 от Регламента;
c) изтриване, съгласно чл. 17 от Регламента;
d) ограничаване на обработването, съгласно чл. 18 от Регламента;
e) преносимост, съгласно чл. 20 от Регламента и
f) възражение, съгласно чл. 21 от Регламента.
10. Субектът на данни е наясно, че използвайки възможността за онлайн кандидатстване и запитване за получаване на кредит трябва да посочи определени лични данни (телефон и електронна поща), които администраторът е свел до абсолютния минимум, за да може да бъде осъществена по-нататъшна кореспонденция, получаване на адекватен отговор на поставеното запитване и други.
11. Субектът се съгласява с това, че предоставянето на лични данни от негова страна е задължително изискване, необходимо за сключването на договор, тъй като без изискваните от администратора лични данни субектът нито може да бъде индивидуализиран с оглед сключването на договор, нито заемодателят може да прецени кредитоспособността на субекта с оглед това да вземе решение дали да отпусне заем на и респ. сключи договор със субекта. Съгласието не е задължително при обработване, свързано с маркетингови цели.Предоставянето на лични данни при
посещение на сайта не е задължително, а субектите на лични данни могат да дезактивират „бисквитките“ си в браузъра, но в такъв случай функционалността на сайта ще бъде ограничена.
12. При кандидатстване за кредит през сайта и на място в офисите на администратора, субектът на лични данни дава своето изрично съгласие администраторът „АиМ Финанс“ ООД да събира и обработва специални категории („чувствителни“) лични данни, по смисъла на чл. 9 от Регламента, включително здравен статус, както и други данни (месечен доход, допълнителни доходи, банкова сметка, история на кредитоспособността),които са необходими за горепосочените цели. Клиентът (субектът на данни) има правото да откаже да даде или оттегли своето съгласие за обработване на лични, включително чувствителни данни, но в този случай, „АиМ Финанс“ ООД може да не е в състояние да изпълни определени операции във връзка с договор. „АиМ Финанс“ ООД предоставя възможност даденото от субект на данни съгласие да бъде оттеглено по всяко време, като това няма да повлияе на законосъобразното обработване на личните данни преди това.
13. В случай, че субектът на данни иска да упражни някое от горепосочените си права, той има възможност да направи това чрез отправяне на изрично искане до администратора, изпратено по имейл и попълване на специално предназначен за целта формуляр.
14. Администраторът има право да наложи разумна такса, съобразена с административните разходи, свързани с някое от исканията за упражняване на

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

5 правата на субект на данни. Администраторът може да откаже да уважи дадено искане, отправено от субекта на данни, поради невъзможност да го изпълни, например заради законово задължение да съхранява данните за определен период.
15. Субектът има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ No 2, факс 02/91-53-525, електронна поща kzld@cpdp.bg
16. В случай на необходимост, субектът на данни може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните по следния начин: gdpr@trifonov.info
17. Сайтът http://aimfinance.bgосъществява част от своите функции посредством използването на „бисквитки“ (ако бъдат разрешени от потребителите), като за тази цел „АиМ Финанс“ ООД декларира, че са спазени всички национални и европейски норми относно защитата на личните данни на физически лица.
18. “Бисквитките” са малки файлове, които сайтът или неговият доставчик на услуги прехвърлят на твърдия диск на електронно устройство на потребителя през използвания от него уеб браузър, който позволява на сайтовете или доставчиците на услуги да го разпознават и да прихващат и помнят определена информация за неговата активност и предпочитания.
19. Има различни видове „бисквитки“. Някои от тях са „сесийни“, а други са „постоянни“. Разликата между тях е, че „сесийните“ се изтриват веднага след приключване на сесията от потребителя на сайта, а „постоянните“ се съхраняват на електронното устройство на потребителите са определен период от време, безсрочно или докато не бъдат изтрити.
20.Сайтът събира „бисквитки“ за целите на статистиката (брой посещения на страниците, най – четени и разглеждани страници и пр.), за съответствие с Регламента за защита на личните данни (GDPR), за рекламни и маркетинг проучвания.
21. Така събраните „бисквитки“ не могат да бъдат използвани за еднозначна и точна идентификация на потребителите. Те няма да бъдат използвани за цели, различни от горепосочените. Всеки потребител може да изтрие или да забрани използването на „бисквитки“ чрез настройки на използвания от него уеб браузер.