Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА “АИМ ФИНАНС” ООД, с ЕИК: 201015391, при отпускане на заеми по Закона за потребителския кредит

Настоящите Общи условия на “АИМ ФИНАНС” ООД, ЕИК: 201015391, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, община Пловдив, ул. „Полет“ No 1, ет.2,са приети с Протокол от 25.11.2019г. на Общото събрание на съдружниците на „АиМ Финанс“ООД. Със Заповед за вписване БНБ-59621/26.06.2015 г., „АИМ ФИНАНС“ ООД е вписан в Регистър на финансовите институции на БНБ (по чл. за от ЗКИ в сила от 30.09.2014 г.), както следва:

-Регистрационен No на финансова институция: BGR00178,

-с Дейности по чл.за, ал.1 от ЗКИ:Кредитиране по чл.3, ал.1, т.3 от ЗКИ,

при което има право да осъществява дейност по предоставяне на потребителски заеми. Общите условия са насочени към установяване на точен, единени прозрачен режим на отношенията със Заемателите, свързани с отпускане на заеми от „АиМ Финанс“ООД (като Заемодател), съгласно нормативните изисквания на Закона за потребителския кредит и другите относими правни норми на българското законодателство, и представляват неразделна част от сключените Договори за заем от „АиМ Финанс“ ООД за предоставяне на потребителски кредити.

I.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С Договора за заем „АиМ Финанс“ ООД (като Заемодател) предоставя на Заемателя паричен заем.

Чл. 2.Договорът за заем се сключва при условията на тези Общи условия, респ. при условията на Закона за потребителски кредит и другите намиращи приложения нормативни актове, част от действащото законодателство на Република България.

II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 3.Заемодателят се задължава:

1.Да предостави определената в Договора за заем сума;

2.Да отразява своевременно и точно изплатените от Заемателя вноски;

3.В уговорения съгласно договора за паричен заем ден, час и място за изплащане на дължимата вноска да осигури свой представител за получаването й;

4.При поискване от страна на Заемателя да му предостави пълна и точна информация за изплатените до момента, респективно оставащи за плащане погасителни вноски по договора за паричен заем;

5.Да снабди Заемателя с всички предвидени документи, в които се отразява обслужването на паричния заем. Да попълва същите пълно и точно.

Чл. 4.Заемодателят има право:

1.Да иска точно изпълнение на всички задължения на Заемателя съгласно договора за паричен заем. В случай че Заемателят заплати сума в размер, който не е достатъчен, за да погаси всички дължими към съответния момент суми, с платената сума се погасяват първо разноските, извършени от Заемодателя във връзка с неизпълнение на задължението на Заемателя за погасяване на заема (разноски по съдебно и извънсъдебно събиране на вземането, разноски за напомнителни писма, изпращане на съобщения и др. подобни), на второ място начислената законна лихва за забава или неустойки за забава, в случай че такива са уговорени, на трето място дължимата Лихва и на четвърто място главницата по заема.

2.Да изиска от Заемателя намиращите се у него документи за отразяване на информация по обслужването на паричния заем.

3.По всяко време да прехвърли правата си по договора за паричен заем на трето лице, включително да заложи вземането в полза на трето лице, съгласно Закона за особените залози;

4.Да провежда със Заемателя телефонни разговори, да му изпраща електронни съобщения, писма и стикери, в случай, че последният не изпълни което и да е от задълженията си по договора за заем, като по този начин го уведоми за некоректното му поведение.

Чл. 5.Заемателят се задължава:

1.Да върне на заемодателя заемната сума заедно с договорения Годишен процент на разходите (ГПР), които заедно представляват общият размер на всички плащания;

2.Да спазва сроковете за плащане на всяка дължима вноска съгласно договора за паричен заем;

3.Да предоставя при всяка промяна на Заемодателя пълна, точна и вярна информация за всички обстоятелства, които са от значение за отпускане на паричния заем. Обстоятелства от значение за отпускане на паричния заем са тези, за които Заемателят е дал подробна писмена информация в „Искане за сключване на договор за паричен кредит“.

4.Да заплаща дължимите погасителни вноски в уговорения съгласно договора ден, час и място на плащане;

5.Да предоставя при поискване от Заемодателя попълване на намиращите се у него документи, касаещи обслужването на паричния заем.

Чл. 6.Заемателят има право:

1.Да получи информация за правото при погасяване на главницата по срочен договор за кредит да получи при поискване и безвъзмездно, във всеки един момент от изпълнението на договора, извлечение по сметка под формата на погасителен план за извършените и предстоящите плащания; погасителният план посочва дължимите плащания и сроковете и условията за извършването на тези плащания; планът съдържа разбивка на всяка погасителна вноска, показваща погасяването на главницата, лихвата, изчислена на базата на лихвения процент, и когато е приложимо, допълнителните разходи; когато лихвеният процент не е фиксиран или когато допълнителните разходи могат да бъдат променени съгласно договора за кредит, в погасителния план се посочва ясно, че информацията, съдържаща се в плана, е валидна само до последваща промяна на лихвения процент или на допълнителните разходи съгласно договора за кредит;

2.Да получи отстъпка при редовно и точно погасяване на всяка от месечните вноски до окончателното изплащане на задължението по договора за паричен заем, ако конкретните условия затова са уредени в индивидуалния договор за паричен заем.

3.По всяко времеда погаси изцяло или частично задълженията си по договора за заем. В тези случаи, Заямателят има право на намаляване на общите разходи по заема, като това намаляване се отнася до лихвата и разходите за оставащата част от срока на договора.Правото на Заемателя занамаляване на общите разходи се упражнавя чрез подаване на изрично писмено заявление преди или най-късно в срок от пет работни дни от предсрочното погасяване, като в противен случай това право се погасява.

(i)Заемодателят не може да откаже да приеме предсрочното изпълнение по договора за кредит.

(ii)Заемодателят няма право на обезщетение или неустойка, когато при предсрочно погасяване на заема от Заемателя, когато:

а) погасяването на заемасе извършва в период, през който лихвеният процент по договора за заем не е фиксиран;

б) погасяването е извършено въз основа на плащане по застрахователен договор, чиято цел е била да гарантира връщането на заема, или

в) договорът за заеме под формата на овърдрафт.

(iii)При предсрочно погасяване на заема от страна на Заемателяизвън случаите по т. (ii), Заемодателяима право на справедливо и обективно обосновано обезщетение за евентуалните разходи, пряко свързани с предсрочното погасяване на заема, когато то се извършва през период, в който лихвеният процент е фиксиран. Обезщетението на Заемодателя е ва размер на 1 на сто от предсрочно погасената сума по заема, когато оставащият период на договора за заеме по-голям от една година. Когато оставащият период на договора за заем е по-малък от една година, обезщетението на Заемодателя е 0,5 на сто от сумата на предсрочно погасения заем.

(iv)Заемодателятможе по изключение да търси и по-голямо обезщетение, ако докаже, че е претърпял загуба от предсрочното погасяване на кредита, превишаваща сумата по предходната т. (iii).

(v)Обезщетението на Заемодателяпри предсрочно погасяване на кредита не може да надвишава размера на лихвата, която Заемателяби платил за периода, обхващащ предсрочното погасяване на заемаи договорената дата за прекратяване на договора за заем.

Чл. 7.(1) Заемателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за заем в срок 14 дни, считано от:

(i) датата на сключване на Договора; или (ii) датата на получаване на сумата по Договора за заем.

(2) Правото на отказ от сключения договор за заем се смята за упражнено при условие, че Заемателят изпрати уведомление до Заемодателяпреди изтичане на крайния срок по ал. 1.

(3) Уведомлението по ал. 2 трябва да бъде направено на хартиен или друг траен носител, до който кредиторът има достъп, по начин, който може да бъде доказан съгласно действащото законодателство.

(4)Когато Заемателя упражни правото си на отказ от договора за заем, той връща на Заемодателя главницата и заплаща лихвата, начислена за периода от датата на усвояване на средства по заема до датата на връщане на главницата, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 календарни дни, считано от изпращането на уведомлението до Заемодателя за упражняване правото на отказ. Лихвата се изчислява на базата на уговорения в договора лихвен процент.

(5)Отказът на Заемателя от сключения договор за заем влиза в сила и договорът се прекратява, ако уведомлението е направено в срока и по реда на ал. 2 и 3 и е изпълнено условието по ал. 4. Чл. 27.„АиМ Финанс” ООД, ЕИК201015391,събира и обработва лични данни в качеството си на администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и Регламент 2016/679 ЕС, а Заемателят дава съгласието си техни лични данни да бъдат обработвани по начина и за целите, описани в настоящите общи условия и договора за заем. В тази връзка заемателят е надлежно информиран, че:1.„АиМ Финанс” ООД, с контактни детайли, посочени по-горе, е финансова институция и като такава обработва лични данни на своите клиенти -субекти на лични данни за следните цели:

(i) Проучване на кредитоспособността на клиенти, кандидатствали за заем;

(ii) Получаване на информация, необходима за сключване на договор;

(iii)Изпълнение на сключени договори при извършване на дейностите по чл. 3 от ЗКИ;

(iv)Извършване на маркетингови проучвания и рекламни съобщения за маркетингови цели;

2.„АиМ Финанс” ООД обработва лични данни на субекти на лични данни на следните основания:

(i)Договор -при сключен договор или при предстоящо сключване на такъв, когато субект на данни е направил искане за отпускане на заем. Съгласие -в случаите, когато за осъществяване на определена цел от дейността на администратора, се налага клиентът да даде своето изрично съгласие. Клиентът има правото да откаже да даде или оттегли своето съгласие, но в този случай, „АиМ Финанс” ООД може да не е в състояние да изпълни определени операции във връзка с договора. „АиМ Финанс” ООД предоставя възможност даденото от субект на данни съгласие да бъде оттеглено по всяко време, като това няма да повлияе на законосъобразното обработване на личните данни преди това.

(ii) Законово задължение -съгласно националното законодателство на Република България, „АиМ Финанс” ООД има задължения, които трябва стриктно да спазва във връзка с предоставяните финансови услуги, включително предотвратяване на измами.

3.„АиМ Финанс” ООД може да предоставя лични данни на следните категории получатели:

(i) Държавни публични органи и институции, когатотова е свързано със законните задължения на „АиМ Финанс” ООД;

(ii )Подизпълнители и свързани с „АиМ Финанс” ООД трети лица, включително гаранти, които имат отношение към предмета на настоящия договор.Публични органи, институции и учреждения във връзка с проверка и получаване на предварителна информация относно кредитоспособността на клиентите във връзка с предоставянето на финансови услуги от „АиМ Финанс” ООД.(iii)При сключване на договори за цесия с трети физически или юридически лица, с цел прехвърляне на вземания по договори за кредит на клиенти на „АиМ Финанс” ООД при спазване на всички действащи разпоредби на националното законодателство.

(iv)Трети лица, в качеството им на обработващи лични данни, за целите на директния маркетинг, рекламни и други кампании, за които субектът е дал своето съгласие, напр. мобилни оператори чрез чиято мрежа се изпращат съобщения, социалните мрежи и приложения за комуникация (Viber, Facebook и други).

4.„АиМ Финанс” ООД не предава лични данни на трети държави или международни организации, но в случай на необходимост, ще бъдат спазени всички изисквания на Регламент 2016/679 ЕС за защита на личните данни на физическите лица.

5.„АиМ Финанс” ООД обработва и съхранява лични данни на своите клиенти в не по-дълги от необходимите законоустановени, за счетоводни и други нормативно предвидени цели, срокове, след изтичането на който финансовата институция предприема необходимите действия за тяхното унищожаване.

6.„АиМ Финанс” ООД използва възможността за вземане на автоматизирани решения, включително профилиране по отношение на своите настоящи и бъдещи клиенти във връзка с проверка за кредитоспособността им. Субектът на данните има право да възрази срещу такова обработване, когато има основание за това, когато поражда правни последствия за него и по този начин го засяга в значителна степен, включително когато неговият законен интерес има превес над този на администратора на лични данни. Субектът има право да поиска на не бъде обект на автоматизирани решения.

7.Във връзка със събирането и обработката налични данни, „АиМ Финанс” ООД предоставя възможност на своите клиенти при определени условия да се възползват от правото си на достъп, коригиране, изтриване, възражение и преносимост, които са изчерпателно изброени и подробно описани в разпоредбите на ЗЗЛД или наРегламент 2016/679 ЕС.

8.Субектът се съгласява с това, че предоставянето на лични данни от негова страна е задължително изискване, необходимо за сключването на договор, тъй като без изискваните от администратора лични данни субектът нито може да бъде индивидуализиран с оглед сключването на договор, нито заемодателят може да прецени кредитоспособността на субекта с оглед това да вземе решение дали да отпусне заем на и респ. сключи договор със субекта.

9.С подписването на общите условия и преддоговорната информация всеки от заемателите, в качеството си на субект на лични данни дава своето изрично съгласие администраторът „АиМ Финанс” ООД да събира и обработва специални категории („чувствителни”) лични данни, сред които: здравен статус, месечен доход, допълнителни доходи, банкова сметка, история на кредитоспособността и други подобни лични данни, които са необходими за горепосочените цели. Клиентът има правото да откаже да даде или оттегли своето съгласие, но в този случай, „АиМ Финанс” ООД може да не е в състояние да изпълни определени операции във връзка с договора. „АиМ Финанс” ООД предоставя възможност даденото от субект на данни съгласие да бъде оттеглено по всяко време, като това няма да повлияе на законосъобразното обработване на личните данни преди това.

10.Субектът има право да сезира компетентния надзорен орган в лицето на Комисията за защита на личните даннина адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” No 2, факс 02/91-53-525, електронна поща kzld@cpdp.bg

 

VIII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 28.Договорът за заем може да се променя само по взаимно писмено съгласие между страните.

Чл. 29.(1) Цялата кореспонденция между Заемодател и Заемател, в т.ч. всички писма, покани, съобщения или други документи между страните ще се считат за узнати от другата страна, ако бъдат доставени на адресите за кореспонденция, изпратени по факс или e-mail адрес, посочени от Заемателя в „Искане за сключване на договор за паричен кредит”, а за Заемодателя -в договора за паричен заем.

(2) Страните се задължават да се уведомяват взаимно писмено в срок от 3 (три) календарни дни при промяна на данните, посочени съгласно ал. 1.

(3) При неизпълнениена задължението по ал. 2, изпратени до последния известен адрес за кореспонденция, факс или е.mail, писма, покани, съобщения или други документи ще се считат валидно връчени след изтичането на три дни от тяхното изпращане.

Чл. 30.

(1) Заемната сума, уговорена в договора за паричен заем се предава на Заемателя в български левове или в евро, при фиксиран курс на БНБ спрямо еврото, съгласно който 1 (едно) евро се обменя за 1.95 лв. (един лев и деветдесет и пет стотинки). Страните се съгласяват при евентуална промяна на официалния курс лев/евро Заемателятда дължи на Заемодателя равностойността на толкова евро, колкото е съставлявал дългът му непосредствено преди момента на промяната.

(2) При въвеждане на еврото като национално платежно средство в Република България, което заменя българският лев, страните се съгласяват, считано от деня на влизане в сила на тази промяна задължението/остатъка по ползвания паричен заем да се превалутира автоматично в евро съобразно установените законни условия на замяната.

Чл. 31.Заемателят дава съгласието си и овластява Заемодателя даизисква от Националния осигурителен институт (НОИ) да получава намиращите се в информационната система на НОИ данни за доходите му и извършените от него осигурителни плащания, както и другите негови данни, които са лични по смисъла на ЗЗЛД.

Чл. 32.

(1) Навсякъде в текста под „договор за заем” се разбира единството между сключения между страните индивидуален договор за паричен заем и настоящите Общи условия, които представляват неразделно договорно цяло.

(2) При противоречине между Договора за заем и настоящите Общи условия, приоритет ще бъде Договора за заем.Чл. 33.

(1) Заемодателят има право да извърши от името на Заемателя, но за своя сметка Индивидуална застраховка „Живот” на кредитополучателза следните покрити рискове относно Заемателя: -Смърт на Застрахования в резултат на злополука или заболяване; -Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука или заболяване над 75%.

(2) Бенефициер по договора за застраховка е Заемодателя, който има право да се удовлетвори от получената сума при настъпване на застрахователното събитие.

Чл. 34. За предоставените справки, удостоверения и др. подобни документи, изискани от Заемателя се заплаща такса в размер на 10 (десет) лева.При необходимост от заверка на същите документи (напр. нотариална заверка), извръшвана от други лице, различно от Заемодателя, Заемополучателя заплаща и дължимата такса за извършване на заверката.

Чл. 35.Всички въпроси, възникналивъв връзка с изпълнението на договора се решават по споразумение между страните, а при непостигане на съгласие -по съдебен ред, с договорена местна подсъдност –Пловдивските съдилища.

Чл. 36.В случай че някоя от разпоредбите на Договора за заем или тези Общи условия бъде обявена за невалидна от компетентна юрисдикция, то тя се заменя от най-близката й по смисъл разпоредби (или от съответната императивна разпоредба), като останалите разпоредби остават в сила.

Чл. 37. За неуредените въпроси в договора и Общите условия се прилагат разпоредбите на законодателствотона Република България. Настоящите Общи условия стават неразделна част от всеки Договор за заем, отпуснат от „АиМ Финанс“ ООД, съгласно Закона за потребителския кредит. Със същите условия, Заемателите(и солидарният длъжник) се запознават, ведно с договора за заем,имат право да предлагат изменения и допълнения, които да се поставят за обсъждане предиподписване на договора за заем.Настоящите Общи условия се подписватна всеки лист (двустранно отпечатан) всяка странице в три еднообразни екземпляра –по един за всяка от страните по Договора за заем.

 

Свали от тук общите условия на сайта, в PDF формат